Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2565
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติ ชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
ช่องทางแจ้ง เรื่องร้องเรียน การทุจริต และประพฤติมิชอบ
คู่มือการดำเนินงาน
ติดต่อเรา
มาตราฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานส่วนตำบล
คู่มือประชาชน
  


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


ข่าวประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ กฎหมาย พรบ.เช็ค (18 ส.ค. 2565)  
มาตรการในการสร้างจิตสำนักและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่นฯ (20 มิ.ย. 2565)  
มาตรการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร (20 มิ.ย. 2565)  
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ (20 มิ.ย. 2565)
มารตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม (20 มิ.ย. 2565)
มาตรการป้องกันการรับสินบน (20 มิ.ย. 2565)
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต (20 มิ.ย. 2565)
มาตรการ่ส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง (20 มิ.ย. 2565)
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย มีส่วนร่วมในการส่งเสริมความโปร่งใสและปัองกันการท... (20 มิ.ย. 2565)
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ (20 มิ.ย. 2565)
การแจ้งผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ให้ประชาชนทราบ ปีงบประมาณ 2564 (10 พ.ค. 2565)
การแจ้งผลการดำเนิน (10 พ.ค. 2565)
ประชุมพนักงานดีเด่น (10 พ.ค. 2565)
การเชิดชูเกียรติแก่บุคคลในการดำเนินกิจการการประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ (10 พ.ค. 2565)
กิจกรรมยกย่องบุคคลต้นแบบด้านคุณุธรรม จริยธรรมนอก อปท. (09 พ.ค. 2565)
ประกาศฯ นโยบายมาตรฐาน คุณธรรม จริยธรรม (09 พ.ค. 2565)
ประกาศฯ นโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏืิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) (09 พ.ค. 2565)
ประกาศประมวลจริยธรรมและแนวทางปฏิบัติของสมาชิกสภาท้องถิ่น (03 พ.ค. 2565)
ประกาศประมวลจริยธรรมและแนวทางปฏิบัติของพนักงานส่วนท้องถิ่น (03 พ.ค. 2565)
ประมวลจริยธรรมและแนวทางปฏิบัติของผู้บริหารท้องถิ่น (03 พ.ค. 2565)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาท... (02 มี.ค. 2565)  

แจ้งประชาสัมพันธ์ ให้ประช... (21 ก.พ. 2565)  

การประชุมหารือและมอบหมายก... (21 ม.ค. 2565)  

กิจกรรมประกาศเจตจำนงสุจริ... (10 ม.ค. 2565)

โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบ... (13 พ.ค. 2564)

กิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริต ... (12 พ.ค. 2564)

การจัดประชาคม เพื่อรับฟัง... (24 ก.พ. 2564)

โครงการทำความสะอาดวัดและส... (23 มี.ค. 2563)

โครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน... (24 ก.พ. 2563)

โครงการอบรมบริหารจัดการขย... (20 ก.พ. 2563)

โครงการฟื้นฟูป่าไม้เนื่อง... (18 ก.พ. 2563)

โครงการเขาพระไนท์ฟู๊ดส์ C... (05 ก.ย. 2562)

โครงการอบรมปรับเปลี่ยนพฤต... (30 ส.ค. 2562)

โครงการประชาสัมพันธ์ให้คว... (30 ส.ค. 2562)

โครงการจัดบริการดูแลระยะย... (29 ส.ค. 2562)

โครงการรณรงค์ป้องกันและคว... (31 ก.ค. 2562)

โครงการบริหารจัดการขยะมูล... (15 ก.ค. 2562)

โครงการตรวจคัดกรองความเสี... (20 มิ.ย. 2562)

โครงการส่งเสริมสวัสดิการผ... (02 พ.ค. 2562)

ประชุมกองทุนหลักประกันสุข... (14 มี.ค. 2562)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมงานตีเส้น หมู่... (17 ส.ค. 2565)  
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกรายไตรมาส3/2565 (27 ก.ค. 2565)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 10 (12 ก.ค. 2565)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานฃั้น 2 (24 พ.ค. 2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างลงลูกรังกลบหลุมบ่อพร้อมปรับเกลี่ย (18 พ.ค. 2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำตัววี หมู่ที่ 10 (12 พ.ค. 2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดตรวจATK (09 พ.ค. 2565)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกรายไตรมาส2/2565 (29 เม.ย. 2565)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเดือนมีนาคม 2565 (05 เม.ย. 2565)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเดือนกุมภาพันธ์ 2565 (04 มี.ค. 2565)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเดือนมกราคม 2565 (04 ก.พ. 2565)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกรายไตรมาส1/2565 (21 ม.ค. 2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (13 ม.ค. 2565)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (06 ม.ค. 2565)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเดือนธันวาคม 2564 (05 ม.ค. 2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมงานตีเส้น ... (05 ม.ค. 2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (23 ธ.ค. 2564)
ประกาศจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมงานตีเส้น หมู่... (21 ธ.ค. 2564)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณแระราคากลางโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมงานต... (14 ธ.ค. 2564)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเดือนพฤศจิกายน 2564 (03 ธ.ค. 2564)
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ 
เลขที่ 100 หมู่ที่ 7 ตำบลเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี รหัสไปรษณีย์ 72120
โทรศัพท์ : 0-3551-5497 
สายด่วนนายก 08-1867-7220 สายด่วนสำนักปลัด : 08-2254-8963 โทรสาร : 0-3551-5497
อีเมล์ : 
admin@khaopra.go.th
www.khaopra.go.th