Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2564
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
คู่มือการดำเนินงาน
ติดต่อเรา
มาตราฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานส่วนตำบล
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์การกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายเกี่ยวกับการติดตั้งป้ายโฆษณาฯและช่องท... (06 ก.ย. 2564)  
มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบหรือรรับแจ้ง หรือตรวจพบการทุจริต (24 มิ.ย. 2564)  
มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมือง... (24 มิ.ย. 2564)  
การขับเคลื่อนแผนปฏิ่บัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบ 6 เดือน (28 พ.ค. 2564)
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2562-2564) (18 พ.ค. 2564)
การมอบหมายหน้าที่การงาน (14 พ.ค. 2564)
รักษาราชการแทนทุกส่วนราชการ (13 พ.ค. 2564)
ข้อมูลสถิติการให้บริการ (13 พ.ค. 2564)
ข้อมูลสถิติผู้มาติดต่อเรื่องการลงทะเบียนเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 (13 พ.ค. 2564)
ข้อมูลสถิติผู้เข้าใช้บริการยื่นเรื่องผู้สูงอายุและคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25... (13 พ.ค. 2564)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมแ... (12 พ.ค. 2564)
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี (12 พ.ค. 2564)
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน (12 พ.ค. 2564)
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี (29 เม.ย. 2564)
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน (29 เม.ย. 2564)
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต (29 เม.ย. 2564)
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน (29 เม.ย. 2564)
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี 2564 (29 เม.ย. 2564)
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ (29 เม.ย. 2564)
การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ (21 เม.ย. 2564)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบ... (13 พ.ค. 2564)  

กิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริต ... (12 พ.ค. 2564)  

การจัดประชาคม เพื่อรับฟัง... (24 ก.พ. 2564)  

โครงการทำความสะอาดวัดและส... (23 มี.ค. 2563)

โครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน... (24 ก.พ. 2563)

โครงการอบรมบริหารจัดการขย... (20 ก.พ. 2563)

โครงการฟื้นฟูป่าไม้เนื่อง... (18 ก.พ. 2563)

โครงการเขาพระไนท์ฟู๊ดส์ C... (05 ก.ย. 2562)

โครงการอบรมปรับเปลี่ยนพฤต... (30 ส.ค. 2562)

โครงการประชาสัมพันธ์ให้คว... (30 ส.ค. 2562)

โครงการจัดบริการดูแลระยะย... (29 ส.ค. 2562)

โครงการรณรงค์ป้องกันและคว... (31 ก.ค. 2562)

โครงการบริหารจัดการขยะมูล... (15 ก.ค. 2562)

โครงการตรวจคัดกรองความเสี... (20 มิ.ย. 2562)

โครงการส่งเสริมสวัสดิการผ... (02 พ.ค. 2562)

ประชุมกองทุนหลักประกันสุข... (14 มี.ค. 2562)

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอ... (28 ก.พ. 2562)

ทบทวน แก้ไข ปรับปรุง หรือ... (27 ก.พ. 2562)

ทบทวน แก้ไข ปรับปรุง หรือ... (27 ก.พ. 2562)

โครงการอบรมให้ความกลุ่มผู... (14 ก.พ. 2562)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกรายไตรมาส3/2564 (22 ก.ค. 2564)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงสนามกีฬา(ฟุตบอล)อำเภอเดิมบางนางบวช (04 มิ.ย. 2564)  
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเดือนเมษายน 2564 (07 พ.ค. 2564)  
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกรายไตรมาส2/2564 (30 เม.ย. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง (26 เม.ย. 2564)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเดือนมีนาคม 2564 (07 เม.ย. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำหรับติดตั้งภายในอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 2... (02 เม.ย. 2564)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 (03 มี.ค. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึก HP Laserjet 85A (15 ก.พ. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษา ซ่อมแซม และปรับปรุง รถยนต์ อบต.เขาพระ (09 ก.พ. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุก่่อสร้าง 3 รายการ (03 ก.พ. 2564)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเดือนมกราคม 2564 (03 ก.พ. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหน้ากากอนามัย (28 ม.ค. 2564)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกรายไตรมาส1/2564 (21 ม.ค. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 28 รายการ (08 ม.ค. 2564)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเดือนธันวาคม 2563 (07 ม.ค. 2564)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเดือนพฤศจิกายน 2563 (04 ธ.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลงลาดยางแอสฟัลท์... (30 พ.ย. 2563)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลงลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่... (16 พ.ย. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเครื่องจักรกลหนัก (รถเกรดเดอร์) ปรับเกลี่ยถนนลูกรัง ... (12 พ.ย. 2563)
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ 
เลขที่ 100 หมู่ที่ 7 ตำบลเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี รหัสไปรษณีย์ 72120
โทรศัพท์ : 0-3551-5497 
สายด่วนนายก 08-1867-7220 สายด่วนสำนักปลัด : 08-2254-8963 โทรสาร : 0-3551-5497 อีเมล์ : admin@khaopra.go.th
www.khaopra.go.th


Q&A