Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องข่าวประชาสัมพันธ์
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) (16 ธ.ค. 2558)  
รายงานการประชุมสภา สมัยที่ 4/2558 (03 ธ.ค. 2558)  
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2558 (29 ต.ค. 2558)  
รายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2558 (20 ต.ค. 2558)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2558 (09 ต.ค. 2558)
รายงานการประชุมสภา สมัยที่ 3/2558 ครั้งที่ 2 (14 ส.ค. 2558)
ขอเชิญไหว้พระ สักการะ พระพุทธศากยมุนีตรีโลกนาถ (10 ส.ค. 2558)
รายงานการประชุมสภา สมัยที่ 3/2558 ครั้งที่ 1 (10 ส.ค. 2558)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องเล่นกลางแจ้งสำหรับเด็... (03 ส.ค. 2558)
วันสตรีไทย 1 สิงหาคม (01 ส.ค. 2558)
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) (23 มิ.ย. 2558)
รายงานการประชุมสภา สมัยที่ 2/2558 (03 มิ.ย. 2558)
การป้องกัน และระงับอัคคีภัย ภัยแล้ง (10 มี.ค. 2558)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ เรื่อง โครงการส่งเสริมและสนับสนุนจัดทำแผนชุมชน... (11 ก.พ. 2558)
รายงานการประชุมสภา สมัยที่ 1/2558 (03 ก.พ. 2558)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง มกราคม 2558 (30 ม.ค. 2558)
จดหมายข่าวกองคลัง ฉบับที่ 2/2558 (09 ม.ค. 2558)
ประกาศปรับลดและกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานให้บริการประชาชน ขององค์การบริหารส่วน... (05 ม.ค. 2558)
รายงานผลการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาสามปี ประจำปี 2557 (16 ธ.ค. 2557)
แผนการดำเนินงาน ปี พ.ศ.2558 (22 ต.ค. 2557)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรฯ ม.2 (25 พ.ค. 2560)  
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณการจัดซื้อเด็นท์ จำนวน 6 หลัง (25 พ.ค. 2560)  
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ม.7 (25 พ.ค. 2560)  
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ธันวาคม 2559 (25 พ.ค. 2560)
ประกาศขายพัสดุที่ชำรุดโดยวิธีตกลงราคา (25 พ.ค. 2560)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง พฤศจิกายน 2559 (25 พ.ค. 2560)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตุลาคม 2559 (25 พ.ค. 2560)
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง2560 (25 พ.ค. 2560)
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2560 (25 พ.ค. 2560)
รายงานผลการปฏิบัติตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง2559 (25 พ.ค. 2560)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง กันยายน 2559 (25 พ.ค. 2560)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สิงหาคม 2559 (25 พ.ค. 2560)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางฯ สนามกีฬาอ.เดิมบางนาง... (25 พ.ค. 2560)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.7 (25 พ.ค. 2560)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางโครงการบำรุงรักษาขุดลอกคูส่งน้ำฯ หมู่ที่ 1 บ้า... (25 พ.ค. 2560)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง กรกฎาคม 2559 (25 พ.ค. 2560)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ม.7 (25 พ.ค. 2560)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.4 (25 พ.ค. 2560)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.หมู่ที่ 2 (25 พ.ค. 2560)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง มิถุนายน 2559 (25 พ.ค. 2560)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
Responsive imageสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ 
เลขที่ 100 หมู่ที่ 7 ตำบลเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี รหัสไปรษณีย์ 72120
โทรศัพท์ : 0-3551-5497 โทรสาร : 0-3551-5497 อีเมล์ : 
admin@khaopra.go.th 

www.khaopra.go.th