Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2564
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติ ชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
คู่มือการดำเนินงาน
ติดต่อเรา
มาตราฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานส่วนตำบล
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


ข่าวประชาสัมพันธ์
การแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (10 ม.ค. 2565)  
การแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง (10 ม.ค. 2565)  
การแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด (10 ม.ค. 2565)  
การแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนปลัด (10 ม.ค. 2565)
การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าส่วนราชการ (10 ม.ค. 2565)
คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนนายก อบต. (10 ม.ค. 2565)
คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนนายก อบต. (10 ม.ค. 2565)
คำสั่งแต่งตั้งรองนายก อบต.และเลขานุการนายก อบต. (10 ม.ค. 2565)
ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระและนายกองค์การบริหารส... (06 ต.ค. 2564)
ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินพนักงานจ้าง (05 ต.ค. 2564)
ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินพนักงานครู (24 ก.ย. 2564)
ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินพนักงานส่วนตำบล (24 ก.ย. 2564)
แบบสำรวจความพึงพอใจ การให้บริการประชาชน (21 ก.ย. 2564)
คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงาน (08 ก.ย. 2564)
ประชาสัมพันธ์การกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายเกี่ยวกับการติดตั้งป้ายโฆษณาฯและช่องท... (06 ก.ย. 2564)
มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบหรือรรับแจ้ง หรือตรวจพบการทุจริต (24 มิ.ย. 2564)
มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมือง... (24 มิ.ย. 2564)
การขับเคลื่อนแผนปฏิ่บัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบ 6 เดือน (28 พ.ค. 2564)
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2562-2564) (18 พ.ค. 2564)
การมอบหมายหน้าที่การงาน (14 พ.ค. 2564)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบ... (13 พ.ค. 2564)  

กิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริต ... (12 พ.ค. 2564)  

การจัดประชาคม เพื่อรับฟัง... (24 ก.พ. 2564)  

โครงการทำความสะอาดวัดและส... (23 มี.ค. 2563)

โครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน... (24 ก.พ. 2563)

โครงการอบรมบริหารจัดการขย... (20 ก.พ. 2563)

โครงการฟื้นฟูป่าไม้เนื่อง... (18 ก.พ. 2563)

โครงการเขาพระไนท์ฟู๊ดส์ C... (05 ก.ย. 2562)

โครงการอบรมปรับเปลี่ยนพฤต... (30 ส.ค. 2562)

โครงการประชาสัมพันธ์ให้คว... (30 ส.ค. 2562)

โครงการจัดบริการดูแลระยะย... (29 ส.ค. 2562)

โครงการรณรงค์ป้องกันและคว... (31 ก.ค. 2562)

โครงการบริหารจัดการขยะมูล... (15 ก.ค. 2562)

โครงการตรวจคัดกรองความเสี... (20 มิ.ย. 2562)

โครงการส่งเสริมสวัสดิการผ... (02 พ.ค. 2562)

ประชุมกองทุนหลักประกันสุข... (14 มี.ค. 2562)

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอ... (28 ก.พ. 2562)

ทบทวน แก้ไข ปรับปรุง หรือ... (27 ก.พ. 2562)

ทบทวน แก้ไข ปรับปรุง หรือ... (27 ก.พ. 2562)

โครงการอบรมให้ความกลุ่มผู... (14 ก.พ. 2562)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (06 ม.ค. 2565)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมงานตีเส้น ... (05 ม.ค. 2565)  
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณแระราคากลางโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมงานต... (14 ธ.ค. 2564)  
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกรายไตรมาส4/2564 (29 ต.ค. 2564)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ... (12 ต.ค. 2564)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกรายไตรมาส3/2564 (22 ก.ค. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงสนามกีฬา(ฟุตบอล)อำเภอเดิมบางนางบวช (04 มิ.ย. 2564)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเดือนเมษายน 2564 (07 พ.ค. 2564)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกรายไตรมาส2/2564 (30 เม.ย. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง (26 เม.ย. 2564)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเดือนมีนาคม 2564 (07 เม.ย. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำหรับติดตั้งภายในอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 2... (02 เม.ย. 2564)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 (03 มี.ค. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึก HP Laserjet 85A (15 ก.พ. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษา ซ่อมแซม และปรับปรุง รถยนต์ อบต.เขาพระ (09 ก.พ. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุก่่อสร้าง 3 รายการ (03 ก.พ. 2564)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเดือนมกราคม 2564 (03 ก.พ. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหน้ากากอนามัย (28 ม.ค. 2564)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกรายไตรมาส1/2564 (21 ม.ค. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 28 รายการ (08 ม.ค. 2564)
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ 
เลขที่ 100 หมู่ที่ 7 ตำบลเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี รหัสไปรษณีย์ 72120
โทรศัพท์ : 0-3551-5497 
สายด่วนนายก 08-1867-7220 สายด่วนสำนักปลัด : 08-2254-8963 โทรสาร : 0-3551-5497 อีเมล์ : admin@khaopra.go.th
www.khaopra.go.th


Q&A


replica watches 1:1 best edition replica watches 高仿手表