Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2567
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติ ชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
ช่องทางแจ้ง เรื่องร้องเรียน การทุจริต และประพฤติมิชอบ
คู่มือการดำเนินงาน
ติดต่อเรา
มาตราฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานส่วนตำบล
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (1 ต.ค.66-31 มี.ค.67) (05 เม.ย. 2567)  
รายงานการประชุมประชาคมตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (01 เม.ย. 2567)  
รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน พ.ศ.2566 (23 ก.พ. 2567)  
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน พ.ศ.2566 (23 ก.พ. 2567)
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ.2566 (ออกรายงาน) (23 ก.พ. 2567)
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ.2565 (ประกาศฯ) (23 ก.พ. 2567)
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2567 (23 ก.พ. 2567)
รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี พ.ศ.256... (23 ก.พ. 2567)
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2567 (23 ก.พ. 2567)
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ (23 ก.พ. 2567)
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ.2566 (23 ก.พ. 2567)
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการ (16 ก.พ. 2567)
ทะเบียนคุมแบบฟอร์มชำระภาษีผ่านทางธนาคาร (16 ก.พ. 2567)
คู่มือการปฏิบัติงานการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนตำบล (08 ก.พ. 2567)
คู่มือการปฏิบัติงานการเจ้าหน้าที่ (05 ก.พ. 2567)
คู่มือการเบิกค่าเช่าบ้าน (02 ก.พ. 2567)
คู่มือการปฏิบัติงานสมาชิกสภาท้องถิ่น (01 ก.พ. 2567)
คู่มือปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.256... (01 ก.พ. 2567)
คู่มือการลาสำหรับพนีกงานส่วนท้องถิ่น (01 ก.พ. 2567)
งบการเงินองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ ประจำปีงบประมาณ 2566 (17 ม.ค. 2567)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมการจัด MOI Waste B... (21 มี.ค. 2567)  

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จร... (30 ม.ค. 2567)  

การสร้างวัฒนธรรม no gift ... (05 ม.ค. 2567)  

การรับชำระภาษีประจำปี 256... (01 ม.ค. 2567)

โครงการยกย่องเชิดชูเกียรต... (02 ต.ค. 2566)

โครงการกิจกรรมปกป้องรักษา... (13 ก.ย. 2566)

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จร... (26 ก.ค. 2566)

สื่อประชาสัมพันธ์การขับเค... (23 มิ.ย. 2566)

การสร้างวัฒนธรรม no gift ... (10 มี.ค. 2566)

โครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน... (01 มี.ค. 2566)

โครงการยกย่องเชิดชูเกียรต... (30 ก.ย. 2565)

โครงการ “เขาพระไนท์ฟู๊ดส์... (20 ก.ย. 2565)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมง... (15 ก.ย. 2565)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำ... (18 ส.ค. 2565)

​โครงการบริหารจัดการขยะมู... (16 ส.ค. 2565)

โครงการฝึกอบรม เพื่อพัฒนา... (10 ส.ค. 2565)

โครงการฝึกอบรมการส่งเสริม... (08 ส.ค. 2565)

โครงการรณรงค์ป้องกันและคว... (08 ส.ค. 2565)

กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธาร... (05 ส.ค. 2565)

โครงการจ้างเหมาปรับภูมิทั... (20 ก.ค. 2565)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกรายไตรมาส2/2567 (24 เม.ย. 2567)  
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ... (23 เม.ย. 2567)  
ความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ 2567 (11 เม.ย. 2567)  
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ2566 (29 มี.ค. 2567)
รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (31 ม.ค. 2567)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงขุดวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อแก้... (22 ม.ค. 2567)
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกร... (19 ม.ค. 2567)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกรายไตรมาส1/2567 (10 ม.ค. 2567)
ประชาสัมพันธ์ กรณีไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างฯ ที่มีวงเงินเกิน 500,000 บาท ตามข้อบัญญ... (20 ต.ค. 2566)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกรายไตรมาส3/2566 (13 ก.ค. 2566)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกรายไตรมาส2/2566 (28 เม.ย. 2566)
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์อบต.เขาพระ (12 เม.ย. 2566)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเดือนมีนาคม 2566 (04 เม.ย. 2566)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเดือนกุมภาพันธ์ 2566 (02 มี.ค. 2566)
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (02 มี.ค. 2566)
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมงานตีเส... (10 ก.พ. 2566)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเดือนมกราคม 2566 (03 ก.พ. 2566)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกรายไตรมาส1/2566 (20 ม.ค. 2566)
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติดคอนกรีตฯ หมู่ที่ 7 บ้านท่าม่... (19 ม.ค. 2566)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเดือนธันวาคม 2565 (04 ม.ค. 2566)
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ 
เลขที่ 100 หมู่ที่ 7 ตำบลเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี รหัสไปรษณีย์ 72120
โทรศัพท์ : 0-3551-5497 
สายด่วนนายก 08-1867-7220 สายด่วนสำนักปลัด : 08-2254-8963 โทรสาร : 0-3551-5497
อีเมล์ : 
admin@khaopra.go.th
www.khaopra.go.th