Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2564
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
คู่มือการดำเนินงาน
ติดต่อเรา
มาตราฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานส่วนตำบล
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

05 ก.ย. 2562
สุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช อบต.เขาพระ โครงการเขาพระไนท์ฟู๊ดส์ Clean Food Good Taste เพื่ออบรมผู้ประกอบการจำหน่ายสินค้าตามสุขลักษณะ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ

30 ส.ค. 2562
สุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช อบต.เขาพระ โครงการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับโรคติดต่อและไม่ติดต่อ

30 ส.ค. 2562
สุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช อบต.เขาพระ โครงการอบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพกลุ่มเสี่ยงต่อโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง

29 ส.ค. 2562
สุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช อบต.เขาพระ โครงการจัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปีงบประมาณ 2562

31 ก.ค. 2562
สุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช อบต.เขาพระ โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2562

15 ก.ค. 2562
สุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช อบต.เขาพระ โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย

20 มิ.ย. 2562
สุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช อบต.เขาพระ โครงการตรวจคัดกรองความเสี่ยงในกลุ่มโรค Metabolic ประจำปี 2562

02 พ.ค. 2562
สุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช อบต.เขาพระ โครงการส่งเสริมสวัสดิการผู้ประสบปัญหาทางสังคม และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ประจำปี 2562

14 มี.ค. 2562
สุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช อบต.เขาพระ ประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ ครั้งที่ 1/2562

28 ก.พ. 2562
สุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช อบต.เขาพระ โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ 2562

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ 
เลขที่ 100 หมู่ที่ 7 ตำบลเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี รหัสไปรษณีย์ 72120
โทรศัพท์ : 0-3551-5497 
สายด่วนนายก 08-1867-7220 สายด่วนสำนักปลัด : 08-2254-8963 โทรสาร : 0-3551-5497 อีเมล์ : admin@khaopra.go.th
www.khaopra.go.th