Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2564
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติ ชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
คู่มือการดำเนินงาน
ติดต่อเรา
มาตราฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานส่วนตำบล
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

13 พ.ค. 2564
สุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช อบต.เขาพระ โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคคล เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ของ พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25644

12 พ.ค. 2564
สุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช อบต.เขาพระ กิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารราชการ

24 ก.พ. 2564
สุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช อบต.เขาพระ การจัดประชาคม เพื่อรับฟังปัญหา ความต้องการ และแนวทางการพัฒนาของชุมชนในการจัดทำโครงการขุดลองคลองแก้มลิงบึงหนองอีโค

23 มี.ค. 2563
สุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช อบต.เขาพระ โครงการทำความสะอาดวัดและสถานที่ราชการเพื่อปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมสร้างจิตสำนึกรักท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2563

24 ก.พ. 2563
สุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช อบต.เขาพระ โครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคคล เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำปี 2563

20 ก.พ. 2563
สุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช อบต.เขาพระ โครงการอบรมบริหารจัดการขยะมูลฝอย"จังหวัดสะอาด" ด้วย 3RS และจัดการขยะอินทรีย์หรือขยะเปียก ประจำปี 2563

18 ก.พ. 2563
สุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช อบต.เขาพระ โครงการฟื้นฟูป่าไม้เนื่องมาจากพระราชดำริเฉลิมพระเกียรติเทิดไท้องค์ราชันฯ "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน" สืบสาน 100 ล้านต้น ประจำปี 2563

05 ก.ย. 2562
สุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช อบต.เขาพระ โครงการเขาพระไนท์ฟู๊ดส์ Clean Food Good Taste เพื่ออบรมผู้ประกอบการจำหน่ายสินค้าตามสุขลักษณะ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ

30 ส.ค. 2562
สุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช อบต.เขาพระ โครงการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับโรคติดต่อและไม่ติดต่อ

30 ส.ค. 2562
สุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช อบต.เขาพระ โครงการอบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพกลุ่มเสี่ยงต่อโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ 
เลขที่ 100 หมู่ที่ 7 ตำบลเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี รหัสไปรษณีย์ 72120
โทรศัพท์ : 0-3551-5497 
สายด่วนนายก 08-1867-7220 สายด่วนสำนักปลัด : 08-2254-8963 โทรสาร : 0-3551-5497 อีเมล์ : admin@khaopra.go.th
www.khaopra.go.th