Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2567
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติ ชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
ช่องทางแจ้ง เรื่องร้องเรียน การทุจริต และประพฤติมิชอบ
คู่มือการดำเนินงาน
ติดต่อเรา
มาตราฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานส่วนตำบล
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2566
Responsive image
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ ได้จัดโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข จำนวน 3 โครงการ
โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระประจำปีงบประมาณ 2566
-โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ ประจำปีงบประมาณ 2566
- โครงการอบรมให้ความรู้ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกและโรคมาลาเรีย  ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระประจำปีงบประมาณ 2566


 
         
โพสเมื่อ : 20 ก.ย. 2566