Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สภาพเศรษฐกิจ
สภาพเศรษฐกิจ

อาชีพ

 
     อาชีพหลักของประชากรในตำบล คือ การทำนา รองลงมา ได้แก่ การทำไร่ การเลี้ยงสัตว์ พนักงานของรัฐ รับจ้าง และการค้าขาย มีรายได้โดยเฉลี่ยประมาณปีละ 60,000 บาท/ครัวเรือน

การผลิตที่สำคัญของตำบล
1.  การประกอบอาชีพเกษตรกรรม
-              การกสิกรรม ได้แก่ การทำนา การเพาะปลูก อ้อย มะพร้าว มะม่วง เป็นต้น
-              การปศุสัตว์ ได้แก่ โค สุกร ไก่ เป็นต้น
-              การประมง ได้แก่ การเพาะเลี้ยงปลา กุ้ง กบ เป็นต้น
            2. การประกอบอุตสาหกรรมจะมีความสัมพันธ์กับการผลิตทางการเกษตรในตำบล โดยมีโรงงานอุตสาหกรรมแปรูป ได้แก่ โรงสีข้าว โรงงานชำแหละเนื้อ 

หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ


 
- ปั๊มน้ำมันและก๊าซ 
- โรงสี 
จำนวน 2 แห่ง
จำนวน 1 แห่ง

 


สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ 
เลขที่ 100 หมู่ที่ 7 ตำบลเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี รหัสไปรษณีย์ 72120
โทรศัพท์ : 0-3551-5497 สายด่วน : 08-2254-8963 โทรสาร : 0-3551-5497 อีเมล์ : 
admin@khaopra.go.th
www.khaopra.go.th