Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2564
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติ ชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
คู่มือการดำเนินงาน
ติดต่อเรา
มาตราฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานส่วนตำบล
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ITA 2564


ความ สมบูรณ์สุข (ITA)


 

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล
 
9.1
  ★ ข้อมูลพื้นฐาน
4. แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วย
6. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
    อื่น ๆ
 
★ การประชาสัมพันธ์
★ การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
9. เครือข่ายสังคม
    
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
★ การดําเนินงาน
 
★การให้บริการ
17. E -Service
 
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
แผนงบประมาณประจําปี
★ การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจ้างจัดหาพัสดุ
 
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
★ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความมั่นคง
★ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
★ การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
      
 

▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀

ตัวชี้วัดที่ 10 การดําเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดําเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
เจตตจํานง
★ การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
★ การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
★  แผนป้องกันการทุจริต
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
 


สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ 
เลขที่ 100 หมู่ที่ 7 ตำบลเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี รหัสไปรษณีย์ 72120
โทรศัพท์ : 0-3551-5497 
สายด่วนนายก 08-1867-7220 สายด่วนสำนักปลัด : 08-2254-8963 โทรสาร : 0-3551-5497 อีเมล์ : admin@khaopra.go.th
www.khaopra.go.th