Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2567
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติ ชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
ช่องทางแจ้ง เรื่องร้องเรียน การทุจริต และประพฤติมิชอบ
คู่มือการดำเนินงาน
ติดต่อเรา
มาตราฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานส่วนตำบล
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ITA 2567


ความ สมบูรณ์สุข (ITA)
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล
 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน
1. โครงสร้างหน่วยงาน
2. ข้อมูลผู้บริหาร
3. อํานาจหน้าที่
4.ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน 
 
การประชาสัมพันธ์
5. ข่าวประชาสัมพันธ์
 
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
6. Q&A ถาม - ตอบ 
   เครือข่ายสังคม
    - เว็บไซต์
    - เฟซบุ๊ก
    - ไลน์
  
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงานและงบประมาณ
แผนการดำเนินงานและงบประมาณ
7. แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
8. แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
9. รายงานผลการดําเนินงานประจําปี

การปฏิบัติงาน
10. คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 
การให้บริการและการติดต่อประสานงาน
11. คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ
12. ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
13. E -Service
 
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจ้างจัดหาพัสดุ
14. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจําปี
15. ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
16. ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
17. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายปี
 
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
18. แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
19. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจําปี
20. ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
21. การขับเคลื่อนจริยธรรม
 
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
22. แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
23. ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
24. ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจําปี
 
 
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
25. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 
ตัวชี้วัดที่ 10 การดําเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดําเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน
 นโยบาย NO Gift Policy
26. ประกาศเจตนารมณ์ นโยบาย NO Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
27. การสร้างวัฒนธรรม NO Gift Policy
28. รายงานผลตามนโยบาย NO Gift Policy
29. รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา
 
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
30. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
31. รายงานผลการดําเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
 
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
  แผนป้องกันการทุจริต
32. แผนป้องกันการทุจริต
33. รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
34. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
35. รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 


สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ 
เลขที่ 100 หมู่ที่ 7 ตำบลเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี รหัสไปรษณีย์ 72120
โทรศัพท์ : 0-3551-5497 
สายด่วนนายก 08-1867-7220 สายด่วนสำนักปลัด : 08-2254-8963 โทรสาร : 0-3551-5497
อีเมล์ : 
admin@khaopra.go.th
www.khaopra.go.th