Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2567
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติ ชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
ช่องทางแจ้ง เรื่องร้องเรียน การทุจริต และประพฤติมิชอบ
คู่มือการดำเนินงาน
ติดต่อเรา
มาตราฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานส่วนตำบล
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติพนักงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2566
Responsive image
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ ได้เล็งเห็นความสำคัญของคุณธรรมและจริยธรรมของ ข้าราชการ และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ ประพฤติตนเป็น แบบอย่างที่ดีตลอดจนมีการปฏิบัติ หน้าที่อย่างดีเด่น ให้ได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานดีเด่น เพื่อยกย่อง  และประกาศเกียรติคุณเป็นขวัญกำลังใจ ในการทำงานพร้อมทั้งเสริมสร้างมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมในองค์กร ซึ่งประกาศผลการพิจารณา  เมื่อวันที่ 2  ตุลาคม  2566  ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก  ได้แก่  นางสาวพนิดา  เหลืองอรุณ  ตำแหน่ง  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ   
   
โพสเมื่อ : 02 ต.ค. 2566