Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2564
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
คู่มือการดำเนินงาน
ติดต่อเรา
มาตราฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานส่วนตำบล
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
06 ก.ย. 2564 สุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช อบต.เขาพระ ประชาสัมพันธ์การกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายเกี่ยวกับการติดตั้งป้ายโฆษณาฯและช่องทางแจ้งเบาะแส
24 มิ.ย. 2564 สุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช อบต.เขาพระ มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดิ
24 มิ.ย. 2564 สุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช อบต.เขาพระ มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบหรือรรับแจ้ง หรือตรวจพบการทุจริต
28 พ.ค. 2564 สุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช อบต.เขาพระ การขับเคลื่อนแผนปฏิ่บัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบ 6 เดือน
18 พ.ค. 2564 สุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช อบต.เขาพระ ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2562-2564)
14 พ.ค. 2564 สุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช อบต.เขาพระ การมอบหมายหน้าที่การงาน
13 พ.ค. 2564 สุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช อบต.เขาพระ ข้อมูลสถิติผู้เข้าใช้บริการยื่นเรื่องผู้สูงอายุและคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
13 พ.ค. 2564 สุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช อบต.เขาพระ ข้อมูลสถิติผู้มาติดต่อเรื่องการลงทะเบียนเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2564
13 พ.ค. 2564 สุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช อบต.เขาพระ ข้อมูลสถิติการให้บริการ
13 พ.ค. 2564 สุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช อบต.เขาพระ รักษาราชการแทนทุกส่วนราชการ

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ 
เลขที่ 100 หมู่ที่ 7 ตำบลเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี รหัสไปรษณีย์ 72120
โทรศัพท์ : 0-3551-5497 
สายด่วนนายก 08-1867-7220 สายด่วนสำนักปลัด : 08-2254-8963 โทรสาร : 0-3551-5497 อีเมล์ : admin@khaopra.go.th
www.khaopra.go.th