Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2567
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติ ชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
ช่องทางแจ้ง เรื่องร้องเรียน การทุจริต และประพฤติมิชอบ
คู่มือการดำเนินงาน
ติดต่อเรา
มาตราฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานส่วนตำบล
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สภาพสังคม
สภาพสังคม

ข้อมูลหมู่บ้านในตำบลเขาพระ 
     จำนวนหมู่บ้านที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ จำนวน 7 หมู่บ้าน ได้แก่
 
หมู่ที่ 1

บ้านท่าฟืน
หมู่ที่ 2

บ้านเขาพระ
หมู่ที่ 4

บ้านท่ารวก
หมู่ที่ 6

บ้านกำมะเชียร
หมู่ที่ 7

บ้านท่าม่วง
หมู่ที่ 10

บ้านเขาชะโอย
หมู่ที่ 11

บ้านวังกุลา


จำนวนประชากรแยกตามหมู่บ้าน และเพศ และจำนวนครัวเรือน 
     ประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ มีทั้งสิ้น 2,899 คน แยกเป็น ชาย 1,391 คน หญิง 1,508 คน จำนวนครัวเรือน 1,069 ครัวเรือน
 
หมู่บ้าน จำนวนครัวเรือน จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
หมู่ 1 บ้านท่าฟืน 120 170 186 356
หมู่ 2 บ้านเขาพระ 669 710 776 1,486
หมู่ 4 บ้านท่ารวก 28 37 41 78
หมู่ 6 บ้านกำมะเชียร 16 24 32 56
หมู่ 7 บ้านท่าม่วง 164 160 179 339
หมู่ 10 บ้านเขาชะโอย 119 180 199 379
หมู่ 11 บ้านวังกุลา 55 90 91 181
รวม 1,171 1,371 1,504 2,875
                                           ข้อมูล ณ เดือน พฤษภาคม 2557

สถาบันและองค์กรทางศาสนา
วัด      จำนวน 4 แห่ง
- วัดเขาพระ
- วัดเขาใหญ่
- วัดเขาน้อย
- วัดวังกุลา

การศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เขาพระ จำนวน 1 แห่ง
โรงเรียนประถมศึกษา                   จำนวน 2  แห่ง
     - โรงเรียนวัดเขาพระ
     - โรงเรียนวัดวังกุลา
มหาวิทยาลัย                            จำนวน 1 แห่ง
     - มหาวิทยาลัยราภัฏเทพสตรี (ศูนย์การศึกษาอำเภอเดิมบางนางบวช)


สาธารณสุข
- โรงพยาบาลของรัฐขนาด 90 เตียง
- อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)
- อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ
จำนวน 1 แห่ง
จำนวน 30 คน
ร้อยละ 100
             
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ศูนย์ อปพร. ประจำ อบต. เขาพระ
สถานีตำรวจ
จำนวน 1 แห่ง
จำนวน 1 แห่ง 

 


สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ 
เลขที่ 100 หมู่ที่ 7 ตำบลเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี รหัสไปรษณีย์ 72120
โทรศัพท์ : 0-3551-5497 
สายด่วนนายก 08-1867-7220 สายด่วนสำนักปลัด : 08-2254-8963 โทรสาร : 0-3551-5497
อีเมล์ : 
admin@khaopra.go.th
www.khaopra.go.th