Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2567
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติ ชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
ช่องทางแจ้ง เรื่องร้องเรียน การทุจริต และประพฤติมิชอบ
คู่มือการดำเนินงาน
ติดต่อเรา
มาตราฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานส่วนตำบล
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติพนักงานดีเด่น
Responsive image
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ ได้ดำเนินการจัดทำโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติพนักงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ  2565 และเพื่อเป็นพื้นฐาน ในการสนับสนุนให้พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ ประพฤติตนเป็น แบบอย่างที่ดีตลอดจน มีการปฏิบัติหน้าที่อย่างดีเด่น ให้ได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานดีเด่นเพื่อยกย่อง และประกาศ เกียรติคุณ เป็นขวัญกำลังใจ ในการทำงานพร้อมทั้งเสริมสร้างมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมในองค์กร และไม่สนับสนุนผู้ที่ไม่ ประพฤติปฏิบัติตามกรอบของมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อแสดงให้เห็น ความแตกต่าง และสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้กระทำดีการเป็นแบบอย่าง คือ การนำตัวอย่างที่ดีมาชี้ให้เห็น นำไปสู่การประพฤติ ปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม ซึ่งคณะผู้บริหาร  พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ได้ร่วมดำเนินการพิจารณาและประกาศผลการคัดเลือก  ในวันที่ 28  กันยายน  2566      ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก  ได้แก่  นางสาวกนกวรรณ  หยกอำนวยชัย ตำแหน่ง  หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
   
โพสเมื่อ : 30 ก.ย. 2565