Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ ขั้นตอนการชำระภาษี
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน   ความหมายของภาษีโรงเรือนและที่ดิน ถ้าท่านเป็นเจ้าของโรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นโดย
 1. ให้เช่า
  อยู่อาศัยและประกอบกิจการค้า ใช้เป็นที่ประกอบการ อุตสาหกรรมประกอบกิจการ
  ใช้เป็นที่เก็บสินค้า  หรือขายสินค้า
  การอื่นเพื่อหารายได้ให้ญาติ พ่อแม่ หรือเพื่อนอยู่อาศัย
สิ่งที่ต้องปฏิบัติ  ไปรับแบบพิมพ์(ภาษีโรงเรือนและที่ดิน) ภ.ร.ด.2 เพื่อกรอกรายละเอียดยื่นต่อองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ
 1. ประเภทแห่งทรัพย์สิน (อาคาร ตึกไม้ โรงเรือน)
  ค่ารายปีแห่งทรัพย์สิน (จำนวนเงินซึ่งทรัพย์สินนั้นสมควรจะให้เช่าในปีหนึ่ง)
  ยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีต่อ อบต. ในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี
                การเสียเงินเพิ่ม และค่าปรับ  ชำระค่าภาษีโรงเรือนและที่ดินภายในกำหนด 30 วัน ถัดจากวันที่ได้รับการแจ้งการประเมิน หากพ้นกำหนดเงินค่าภาษีนั้นเป็นเงินภาษีค้างชำระ ให้เสียภาษีเพิ่มตามกฎหมาย ผู้ใดรู้อยู่แล้วหรือจงใจยื่นความเท็จหรือตอบคำถามด้วยคำอันเป็นเท็จ หรือหลักฐานเท็จมาแสดงเพื่อหลีกเลี่ยงหรือ จัดหาทางให้ผู้อื่นหลีกเลี่ยงการคำนวณค่ารายปีแห่งทรัพย์สินโดยความเท็จ หรือเจตนาละเลยฉ้อโกงด้วยกลอุบาย โดยวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่ง ที่จะพยายามหลีกเลี่ยงการคำนวณค่ารายปีแห่งทรัพย์สินของตน ท่านว่าผู้นั้นมีความผิดต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 500 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ภาษีบำรุงท้องที่       ถ้าท่านเป็นเจ้าของที่ดิน ท่านมีหน้าที่ดังนี้
 1. ยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีบำรุงท้องที่ ทุกรอบ 4 ปี (ให้ยื่นภายในเดือนมกราคมของทุกปีแรกที่มีการคิดราคาปานกลาง) บุคคลใดเป็นเจ้าของที่ดินใหม่ หรือที่ดินผู้ใดเปลี่ยนแปลงเจ้าของให้ยื่นแบบแสดงรายการภายใน 10 วันนับตั้งแต่วันที่เป็นเจ้าของที่ดินใหม่
  การชำระให้เสียเงินเพิ่มร้อยละ 2%  ต่อเดือนหากปล่อยให้ที่ดินว่างเปล่า  จะต้องเสียภาษีเพิ่มเป็น 2 เท่าที่ดินใช้เป็นที่อยู่อาศัย          เลี้ยงสัตว์ ประกอบกสิกรรม ให้ลดหย่อยไม่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ภายในเนื้อที่ 100 ตารางวา
  บทกำหนดโทษ ผู้ใดโดยรู้อยู่แล้ว หรือโดยจงใจแจ้งข้อความเป็นเท็จ นำพยานหลักฐานเท็จมาแสดงเพื่อหลีก หรือพยายามเลี่ยงการเสียภาษีบำรุงท้องที่ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือนหรือปรับไม่เกิน 2,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ภาษีป้าย  สิ่งที่ต้องปฏิบัติ
 1. ถ้าท่านเป็นเจ้าของป้ายหรือป้ายอยู่ในความครอบครองของท่านให้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายภายในเดือนมีนาคมของทุกปี ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงป้ายเดิมหรือติดตั้งป้ายใหม่หลังเดือนมีนาคม จะต้องยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีป้ายภายในกำหนด 15 วัน
  ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้าย ชำระภาษีป้ายภายในกำหนด 15 วัน ที่ได้รับแจ้งการประเมิน
  ผู้ไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย ภายในกำหนดให้เสียเงินเพิ่มร้อยละ 10% ของเงินภาษีป้าย
  ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายโดยไม่ถูกต้องให้เสียเงินเพิ่มร้อยละ 10% ของภาษีป้ายที่ประเมินเพิ่มเติม
  ผู้ใดรู้อยู่แล้วหรือจงใจแจ้งความอันเป็นเท็จให้ถ้อยคำเท็จหรือนำพยานหลักฐานเท็จมาแสดงเพื่อพยายามหลีกเลี่ยงการเสียภาษีป้าย ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับตั้งแต่ 5,000 – 50,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
อัตราภาษีป้าย
 1. ป้ายที่มีอักษรไทยล้วนให้คิดอัตรา 3 บาท ต่อ 500 ตารางเซนติเมตร
  ป้ายที่มีอักษรไทยปนอักษรต่างประเทศและหรือปนกับภาพ หรือเครื่องหมายอื่น ให้คิดอัตรา 20 บาท ต่อ 500 ตารางเซนติเมตร
  ป้ายดังต่อไปนี้ให้คิดอัตรา 40 บาท ต่อ 500 ตารางเซนติเมตร   ก.ป้ายที่มีอักษรไทยไม่ว่าจะมีภาพหรือเครื่องหมายใดๆ หรือไม่
  ป้ายที่เปลี่ยนแปลงแก้ไขตามมาตรา 14(3) ความว่าเปลี่ยนแปลงแก้ไขพื้นที่ป้ายข้อความ ภาพหรือเครื่องหมายบางส่วน ในป้ายที่ได้เสียภาษีป้ายแล้วอันเป็นเหตุให้ต้องเสียภาษีเพิ่มขึ้น ให้คิดอัตราตาม (1)(2)หรือ(3)  และให้เสียเฉพาะจำนวนเงินภาษีที่เพิ่มขึ้น
  ป้ายตาม (1)(2)(3) เมื่อคำนวณพื้นที่ของป้ายแล้วถ้ามีอัตราที่ต้องเสียภาษีต่ำกว่าป้าย 200 บาท ให้เสียป้ายละ 200 บาท
ดาวน์โหลด 1
ภาษีบำรุงท้องที่
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
โพสเมื่อ : 02 ม.ค. 2560

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ 
เลขที่ 100 หมู่ที่ 7 ตำบลเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี รหัสไปรษณีย์ 72120
โทรศัพท์ : 0-3551-5497 สายด่วน : 08-2254-8963 โทรสาร : 0-3551-5497 อีเมล์ : 
admin@khaopra.go.th
www.khaopra.go.th