Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2565
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติ ชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
ช่องทางแจ้ง เรื่องร้องเรียน การทุจริต และประพฤติมิชอบ
คู่มือการดำเนินงาน
ติดต่อเรา
มาตราฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานส่วนตำบล
คู่มือประชาชน
  


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบสำรวจความพึงพอใจ การให้บริการประชาชน
ด้านรายได้หรือภาษี
https://docs.google.com/forms/d/1ZlXszuz3PHQ0FTmmE8lSyrEuS-Flle3m-dvx8itQ93U/edit
ด้านสวัสดิการสังคม (เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)
https://docs.google.com/forms/d/10VJZuuhsXfcTc9UrUqGCEoPo6FoBZ5ygfIgoAIDmkUU/edit
ด้านการจดทะเบียน
https://docs.google.com/forms/d/1YzV7R1CotDkuwWKUjYHrjj8OHP3Eq9h9UP5pZ6hTCzY/edit
ด้านงานโยธา การขออนุญาตสิงปลูกสร้าง
https://docs.google.com/forms/d/162TK6_pIT6aXOexOmflesDZtKIUJWre2dpBIFzLdAR4/copy

 
โพสเมื่อ : 21 ก.ย. 2564